راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


استعدادیاب

استعدادیاب


استعداد یاب را می توانید به صورت هفتگی استخدام کنید .

زمان استخدام استعداد یاب 1 هفته است و در صورتی که او را اخراج نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، استخدام او ادامه می یابد.

در این جدول تمام اطلاعات استعدادیاب نوشته شده است:

سطح مربی امتیاز لازم بازیکن تحت نظر زمان تحت نظر گیری امکان رمزگذاری روی فروش حداکثر بازیکن خارجی
سطح F ----- 1 بازیکن 5 روز ندارد -----
سطح E 50 امتیاز 2 بازیکن 6 روز ندارد 2 بازیکن
سطح D 150 امتیاز 3 بازیکن 6 روز ندارد 3 بازیکن
سطح C 350 امتیاز 4 بازیکن 8 روز دارد 5 بازیکن
سطح B 550 امتیاز 5 بازیکن 9 روز دارد 7 بازیکن
سطح A 900 امتیاز 5 بازیکن 15 روز دارد 9 بازیکن