راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


استعدادیاب

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

استعدادیاب [2013/12/31 15:59]
fouad
استعدادیاب [2014/06/09 15:20] (فعلی)
fouad
خط 23: خط 23:
  <td style="​width:​200px;​vertical-align:​middle ;">  <td style="​width:​200px;​vertical-align:​middle ;">
  زمان تحت نظر گیری  زمان تحت نظر گیری
 + </​td>​
 + <td style="​width:​200px;​vertical-align:​middle ;">
 +امکان رمزگذاری روی فروش
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​width:​500px;​vertical-align:​middle ;">  <td style="​width:​500px;​vertical-align:​middle ;">
خط 41: خط 44:
  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
  5 روز  5 روز
 + </​td>​
 + <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
 + ندارد
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
خط 58: خط 64:
  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
  6 روز  6 روز
 + </​td>​
 + <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
 + ندارد
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
خط 75: خط 84:
  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
  6 روز  6 روز
 + </​td>​
 + <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
 + ندارد
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
خط 92: خط 104:
  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
  8 روز  8 روز
 + </​td>​
 + <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
 + دارد
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
خط 109: خط 124:
  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
  9 روز  9 روز
 + </​td>​
 + <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
 + دارد
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
خط 126: خط 144:
  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
  15 روز  15 روز
 + </​td>​
 + <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​
 + دارد
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​  <td style="​height:​30px;​vertical-align:​middle">​