راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


امکانات_استادیوم

امکانات استادیوم


زمین چمن


سطح امتیاز لازم ویژگی ها
سطح F ----- افزودن 400 هوادار
سطح E ----- افزودن 2,000 هوادار
سطح D ----- افزودن 6,000 هوادار
سطح C ----- افزودن 11,500 هوادار
سطح B ----- افزودن 17,500 هوادار، افزودن 5 درصد رضایت هوادار
سطح A ----- افزودن 31,000 هوادار، افزودن 10 درصد رضایت هوادار

نورافکن


سطح امتیاز لازم ویژگی ها
سطح F ----- افزودن 4 درصد رضایت هوادار
سطح E ----- افزودن 8 درصد رضایت هوادار
سطح D 150 امتیاز افزودن 13 درصد رضایت هوادار
سطح C 350 امتیاز افزودن 1,500 هوادار، افزودن 20 درصد رضایت هوادار
سطح B 480 امتیاز افزودن 4,500 هوادار، افزودن 26 درصد رضایت هوادار
سطح A 620 امتیاز افزودن 10,000 هوادار، افزودن 34 درصد رضایت هوادار

تابلوی نتیجه


سطح امتیاز لازم ویژگی ها
سطح F ----- افزودن 2 درصد زضایت هوادار، افزودن 50 هوادار
سطح E ----- افزودن 4 درصد زضایت هوادار، افزودن 1,700 هوادار
سطح D 100 امتیاز افزودن 7 درصد زضایت هوادار، افزودن 4,000 هوادار
سطح C 250 امتیاز افزودن 12 درصد زضایت هوادار، افزودن 8,000 هوادار
سطح B 350 امتیاز افزودن 17 درصد زضایت هوادار، افزودن 12,000 هوادار
سطح A 500 امتیاز افزودن 24 درصد زضایت هوادار، افزودن 20,000 هوادار

پارکینگ


سطح امتیاز لازم درآمد ویژگی ها
سطح F ----- 1,000 سکه افزودن 950 هوادار
سطح E 50 امتیاز 4,500 سکه افزودن 2,500 هوادار
سطح D 390 امتیاز 12,500 سکه افزودن 6,500 هوادار
سطح C 890 امتیاز 30,000 سکه افزودن 12,500 هوادار
سطح B 1,250 امتیاز 60,000 سکه افزودن 19,000 هوادار
سطح A 1,750 امتیاز 95,000 سکه افزودن 42,000 هوادار

رستوران


سطح امتیاز لازم درآمد ویژگی ها
سطح F ----- 1,000 سکه افزودن 8 درصد رضایت هوادار
سطح E 50 امتیاز 4,500 سکه افزودن 16 درصد رضایت هوادار
سطح D 390 امتیاز 12,500 سکه افزودن 23 درصد رضایت هوادار
سطح C 890 امتیاز 30,000 سکه افزودن 30 درصد رضایت هوادار
سطح B 1,250 امتیاز 60,000 سکه افزودن 40 درصد رضایت هوادار
سطح A 1,750 امتیاز 95,000 سکه افزودن 55 درصد رضایت هوادار

فروشگاه


سطح امتیاز لازم درآمد
سطح F ----- 7,200 سکه
سطح E ----- 21,500 سکه
سطح D ----- 51,500 سکه
سطح C ----- 115,000 سکه
سطح B ----- 175,000 سکه
سطح A ----- 300,000 سکه

توجه کنید که امتیاز لازم در خرید امکانات استادیوم حداقل امتیاز لازم برای خرید آنها بوده و هیچ امتیازی بعد از خرید آنها از کاربر کسر نخواهد شد.