راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


جریمه_ی_تخلفات

در مستر90، تخطی از قوانین، جریمه هایی را در پی خواهد داشت. این جریمه ها شامل جریمه های سکه ای یا الماسی، جریمه امتیازی و یا تعلیق های موقت و دایم هستند. بسته به نوع تخلف کاربر، ممکن است کاربر با اخطار و یا جریمه مواجه شود. اخطار ها به طور معمول با جریمه ی خاصی همراه نیستند و تنها تذکری هستند به کاربر برای توجه بیشتر به قوانین. با این حال برای خطاهای بزرگ و یا مکرر، جریمه ی درجا اختصاص می یابد.

مراحل جریمه

در مستر90، برای جریمه ها 3 مرحله در نظر گرفته شده است:

  1. جریمه اول: معمولا به صورت سکه ای، الماسی و یا امتیازی است به همراه درج در پرونده ی کاربر و نیز ارسال پیام به او جریمه به او.
  2. جریمه دوم: در صورتی که کاربری مجدد مرتکب تخلفی شود که قبلا به دلیل همان تخلف جریمه ای دریافت کرده، جریمه ی دوم علاوه بر تشدید جریمه ی اول، تعلیق 3 روزه ی کاربر را نیز به همراه خواهد داشت.
  3. جریمه سوم: در صورتی که کاربری مجدد مرتکب تخلفی شود که قبلا به دلیل همان تخلف 2 بار جریمه دریافت کرده، جریمه ی سوم علاوه بر تشدید جریمه ی اول، تعلیق دایم کاربر را نیز به همراه خواهد داشت.
حذف جریمه ها

جریمه ها به دو دلیل ممکن است نادیده گرفته شوند:

  1. در صورتی که کاربری به مدت 2 ماه از گذشت آخرین جریمه در یک نوع تخلف، هیچ تخلف دیگری از آن نوع مرتکب نشود. این جریمه برگشت داده نخواهد شد با این حال در جریمه های احتمالی بعدی کاربر، نادیده گرفته خواهد شد. به طور مثال در صورتی که برای کاربری جریمه ی ساخت کاربری فرعی ثبت شده باشد و این کاربر طی 2 ماه آینده هیچ نوع جریمه و یا اخطاری برای ساخت کاربری فرعی دریافت نکند و پس از 3 ماه، یک جریمه ی ساخت کاربری فرعی بگیرد، جریمه ی اول این کاربر نادیده گرفته خواهد شد و جریمه ی جدید به عنوان جریمه ی اول در نظر گرفته می شود و کاربر تعلیق نخواهد شد.
  2. در صورتی که جریمه ی کاربری پس از اعتراض وی به جریمه و بررسی مجدد، با تایید مسوول رسیدگی، نیازمند حذف شدن باشد و جریمه ی وی اشتباه بوده باشد، جریمه به طور کامل حذف شده و موارد جریمه شده نیز به کاربر عودت داده خواهد شد.
اعتراض به جریمه

در صورتی که دلیل و مدرک مشخص و قاطعی برای بررسی صحت ادعای خود دارید، می توانید پس از دریافت جریمه، از طریق پشتیبانی، بخش اعتراض به جریمه ها، مورد خود را مطرح نمایید.