راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


جزئیات_بازی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

جزئیات_بازی [2013/12/21 14:32]
fouad
جزئیات_بازی [2013/12/21 13:58] (فعلی)
خط 5: خط 5:
 در این بخش ابتدا نوع بازی از قبیل بازی های لیگ({{:​g2.png|}}) و بازی های جام ({{:​g1.png|}}) و بازی های دوستانه({{:​g3.png|}}) و همچنین زمین بازی (استادیوم) و زمان آن نمایش داده می شود(تصویر زیر). در این بخش ابتدا نوع بازی از قبیل بازی های لیگ({{:​g2.png|}}) و بازی های جام ({{:​g1.png|}}) و بازی های دوستانه({{:​g3.png|}}) و همچنین زمین بازی (استادیوم) و زمان آن نمایش داده می شود(تصویر زیر).
  
-{{::​baziha_5.jpg|}}+{{::​baziha_5.jpg?nolink|}}
  
 می‌توانید نتیجه‌ی بازی و بازیکنانی که گل های بازی را به ثمر رسانده اند و بازیکن برتر زمین را مشاهده کنید. می‌توانید نتیجه‌ی بازی و بازیکنانی که گل های بازی را به ثمر رسانده اند و بازیکن برتر زمین را مشاهده کنید.
خط 11: خط 11:
 اتفاقات مهم بازی مانند کارت های گرفته شده ، گل های زده شده ، مصدومیت بازیکنان و تعویض بازیکنان در این صفحه نمایش داده می شود(عکس زیر). اتفاقات مهم بازی مانند کارت های گرفته شده ، گل های زده شده ، مصدومیت بازیکنان و تعویض بازیکنان در این صفحه نمایش داده می شود(عکس زیر).
  
-{{::​baziha_6.jpg|}}+{{::​baziha_6.jpg?nolink|}}
  
 =====بازیکن برتر===== =====بازیکن برتر=====
خط 20: خط 20:
 بازیکن برتر تیم در سمت لوگوی ​ همان تیم اعلام می‌شود (تصویر زیر). بازیکن برتر تیم در سمت لوگوی ​ همان تیم اعلام می‌شود (تصویر زیر).
  
-{{::​baziha_8.jpg|}}+{{::​baziha_8.jpg?nolink|}}
  
  
خط 40: خط 40:
 در این قسمت جلوی نام هر بازیکن ستاره هایی قرار داده شده است. این ستاره ها برای تعیین بازیکن برتر بازی است. هر بازیکنی که تعداد ستاره های روشن شده‌ی بیشتری داشته باشد بزیکن برتر بازی است. این ستاره ها بر اساس معیار‌هایی که در بخش بازیکن برتر نوشته شده محاسبه می شود(تصویر زیر). در این قسمت جلوی نام هر بازیکن ستاره هایی قرار داده شده است. این ستاره ها برای تعیین بازیکن برتر بازی است. هر بازیکنی که تعداد ستاره های روشن شده‌ی بیشتری داشته باشد بزیکن برتر بازی است. این ستاره ها بر اساس معیار‌هایی که در بخش بازیکن برتر نوشته شده محاسبه می شود(تصویر زیر).
  
-{{::​baziha_9.jpg|}}+{{::​baziha_9.jpg?nolink|}}
  
  
خط 51: خط 51:
 نوارهای قرمز نشان دهنده‌ی تاثیر منفی آن پارامتر روی تیم و نوار های سبز رنگ نشان دهنده ی تاثیر مثبت در تیم است. نوارهای قرمز نشان دهنده‌ی تاثیر منفی آن پارامتر روی تیم و نوار های سبز رنگ نشان دهنده ی تاثیر مثبت در تیم است.
  
-{{::​baziha_10.jpg|}}+{{::​baziha_10.jpg?nolink|}}
  
 =====استادیوم===== =====استادیوم=====