راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


حقوق_بازیکنان

حقوق بازیکنان

حقوق هفتگی بازیکن در صفحه‌ی مشخصات بازیکن نوشته شده است و به صورت هفتگی از دارایی تیم کم می شود.

به طور کلی حقوق بازیکن ثابت است و حقوق نمایش داده شده در صفحه‌ی مشخصات بازیکن پایه حقوق بازیکن است. اما حقوق بازیکن به امتیاز تیم و وفاداری بازیکن بستگی دارد.

امتیاز تیم

هرچقدر امتیاز تیم افزایش یابد حقوق بازیکن هم بر اساس فرمولی که در سیستم ثبت شده است ، افزایش می یابد.

وفاداری

در صورتی که دارایی تیم به اندازه‌ی کافی نباشد، بلافاصله بعد از افزایش دارایی تیم در روزهای آینده این حقوق از حساب تیم کم می شود اما این تاخیر در پرداخت حقوق باعث کاهش روحیه و وفاداری بازیکن می شود.

هر چه این تاخیر بیشتر شود وفاداری بازیکن هم کمتر و کمتر می شود. با کاهش وفاداری بازیکن، بازیکن در هفته های بعدی حقوق بیشتری طلب می کند. برای اطلاع بیشتر از پارامتر وفاداری بازیکن به صفحه‌ی مشخصات بازیکنان مراجعه کنید.