راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


دوستان

فهرست مندرجات

دوستان


در این بخش می توانید لیست کامل دوستان خود را مشاهده کرده، همچنین می‌توانید آنها را از لیست دوستی خود حذف کنید.

تعداد دوستانتان در بالای صفحه دوستان مانند تصویر (تصویر زیر نشانه 1) زیر قابل مشاهده می‌باشد.

*هر تیم می توانید حداکثر 100 دوست داشته باشد.

*برای دوست شدن از طریق صفحه پروفایل دکمه «درخواست دوستی» به تیم مورد نظر درخواست داده و منتظر تایید تیم مورد نظر باشید.

* برای شناخت از دوستان دوستانتان از طریق صفحه پروفایلشان با کلیک بر روی تصویر شماره 1 به دوستان شخص مورد نظر دسترسی خواهید داشت.

حامی شما


هر باشگاه می تواند حداکثر 5 حامی داشته باشد. حامیان به نسبت امتیازشان باعث افزایش هواداران باشگاه شما می شوند.

تعداد حامیان شما در ستون «حامی شما» قابل مشاهده می‌باشد(تصویر زیر نشانه 2).

برای حذف حامیان خود از طریق صفحه دوستان دکمه حذف حامی (تصویر زیر نشانه 2) می‌توانید اقدام کنید.

حمایت شده


هر باشگاه می تواند حداکثر حامی 10 باشگاه دیگر شود و مانند بخش حامی شما، امتیاز باشگاه شما باعث افزایش هواداران باشگاه تحت حمایت شما می شود.

برای حمایت دوستان خود از طریق صفحه دوستان دکمه حمایت و همچنین صفحه پروفایل (تصویر زیر نشانه 1) می‌توانید حامی آنها شوید.