راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


دکتر

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

دکتر [2013/12/21 17:02]
fouad
دکتر [2013/12/31 14:54] (فعلی)
خط 14: خط 14:
  
 <​html>​ <​html>​
-<​table>​ +<​table ​style ='​text-align:​center;'​
- <tr style="​background-color:#​4cb15d;​height:​50px;">​ + <tr style="​background-color:#​4cb15d;​height:​30px;">​ 
- <td style="​width:​80px;​vertical-align:​middle ;">+ <td style="​width:​200px;​vertical-align:​middle ;">
  سطح مربی  سطح مربی
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​vertical-align:​middle ;">​ + <td style="​width:​700px;​vertical-align:​middle ;">
- حقوق هفتگی +
- </​td>​ +
- <td style="​width:​100px;​vertical-align:​middle ;">+
  درصد تسریع بهبودی  درصد تسریع بهبودی
  </​td>​  </​td>​
-                <td style="​width:​110px;​vertical-align:​middle ;">+                <td style="​width:​900px;​vertical-align:​middle ;">
  حداکثر تعداد بازیکنان  حداکثر تعداد بازیکنان
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​c80000;​vertical-align:​middle ;">
  سطح F  سطح F
  </​td>​  </​td>​
- <td+ <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
- 10,000 سکه +
- </​td>​ +
- <td>+
  10 درصد  10 درصد
  </​td>​  </​td>​
-          <td>+         ​<​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
خط 45: خط 39:
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​c84200;​vertical-align:​middle ;">
  سطح E  سطح E
- <td+ <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
- 49,000 سکه +
- </​td>​ +
- <td>+
  20 درصد  20 درصد
- </​td>​ + <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
-                  ​<td>+
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​c87100;​vertical-align:​middle ;">
  سطح D  سطح D
- <td+ <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
- 239,000 سکه +
- </​td>​ +
- <td>+
  30 درصد  30 درصد
  </​td>​  </​td>​
-                 <td>+               <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
  31 بازیکن  31 بازیکن
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​baa200;​vertical-align:​middle ;">
  سطح C  سطح C
- <td+ <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
- 15 الماس +
- </​td>​ +
- <td>+
  40 درصد  40 درصد
  </​td>​  </​td>​
-                 <td>+               <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
  33 بازیکن ​  33 بازیکن ​
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​7e8d00;​vertical-align:​middle ;">
  سطح B  سطح B
- <td+ <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
- 26 الماس +
- </​td>​ +
- <td>+
  50 درصد  50 درصد
  </​td>​  </​td>​
-                 <td>+                ​<​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
  35 بازیکن  35 بازیکن
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​008c17;​vertical-align:​middle ;">
  سطح A  سطح A
- <td+ <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
- 37 الماس +
- </​td>​ +
- <td>+
  75 درصد  75 درصد
  </​td>​  </​td>​
-                ​<​td>​ +           <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​
- 37 بازیکن+ 37 بازیکن
  </​td>​   </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
خط 112: خط 90:
 </​table>​ </​table>​
 </​html>​ </​html>​
-