راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


مدیریت_استادیوم

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

مدیریت_استادیوم [2013/12/22 11:14]
fouad
مدیریت_استادیوم [2013/12/31 17:00] (فعلی)
خط 82: خط 82:
  
 زمان اجاره‌ی پارکینگ 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می‌یابد. زمان اجاره‌ی پارکینگ 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می‌یابد.
 +
 +*در صورتی که یک روز کامل وارد تیم خود نشوید درآمد واریز نمی شود.
  
 برای اطلاع بیشتر از انواع پارکینگ ها به صفحه‌ی [[امکانات_استادیوم|امکانات استادیوم]] مراجعه کنید. برای اطلاع بیشتر از انواع پارکینگ ها به صفحه‌ی [[امکانات_استادیوم|امکانات استادیوم]] مراجعه کنید.
خط 97: خط 99:
  
 زمان اجاره ی رستوران 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می‌یابد. زمان اجاره ی رستوران 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می‌یابد.
 +
 +*در صورتی که یک روز کامل وارد تیم خود نشوید درآمد واریز نمی شود.
  
 برای اطلاع بیشتر از انواع رستوران ها به صفحه‌ی [[امکانات_استادیوم|امکانات استادیوم]] مراجعه کنید. برای اطلاع بیشتر از انواع رستوران ها به صفحه‌ی [[امکانات_استادیوم|امکانات استادیوم]] مراجعه کنید.
خط 111: خط 115:
  
 زمان اجاره ی فروشگاه 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می‌یابد. زمان اجاره ی فروشگاه 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می‌یابد.
 +
 +*در صورتی که یک روز کامل وارد تیم خود نشوید درآمد واریز نمی شود.
  
 برای اطلاع بیشتر از انواع فروشگاه ها به صفحه‌ی [[امکانات_استادیوم|امکانات استادیوم]] مراجعه کنید. برای اطلاع بیشتر از انواع فروشگاه ها به صفحه‌ی [[امکانات_استادیوم|امکانات استادیوم]] مراجعه کنید.