راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


مدیریت_تیم

مدیریت تیم


در این بخش می توانید تاکتیک های تیم خود را تعیین کنید و بازیکنان را برای بازی های آینده تمرین دهید. همچنین می توانید مربیانی برای بازده هرچه بیشتر بازیکنان استخدام کنید.