راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


مربی_بدنساز

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

مربی_بدنساز [2013/12/21 17:13]
fouad
مربی_بدنساز [2013/12/31 15:02] (فعلی)
خط 12: خط 12:
  
 در این جدول تمام اطلاعات مربی بدنساز نوشته شده است. در این جدول تمام اطلاعات مربی بدنساز نوشته شده است.
 +
 +
 +
 <​html>​ <​html>​
-<​table>​ +<​table ​style ='​text-align:​center;'​
- <tr style="​background-color:#​4cb15d;​height:​50px;">​ + <tr style="​background-color:#​4cb15d;​height:​30px;">​ 
- <td style="​width:​80px;​vertical-align:​middle ;">+ <td style="​width:​300px;​vertical-align:​middle ;">
  سطح مربی  سطح مربی
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​90px;​vertical-align:​middle ;">​ + <td style="​width:​900px;​vertical-align:​middle ;">
- حقوق هفتگی +
- </​td>​ +
- <td style="​width:​95px;​vertical-align:​middle ;">+
  آماده سازی بازیکن  آماده سازی بازیکن
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​c80000;​vertical-align:​middle ;">
  سطح F  سطح F
  </​td>​  </​td>​
- <td+ <​td ​style="​width:​200px;​vertical-align:​middle ;">
- 5,000 سکه +
- </​td>​ +
- <td>+
  2 درصد  2 درصد
  </​td>​  </​td>​
خط 38: خط 35:
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​c84200;​vertical-align:​middle ;">
  سطح E  سطح E
  </​td>​  </​td>​
- <td+ <​td ​style="​width:​200px;​vertical-align:​middle ;">
- 49,000 سکه +
- </​td>​ +
- <td>+
  3 درصد  3 درصد
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​c87100;​vertical-align:​middle ;">
  سطح D  سطح D
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ +<​td ​style="​width:​200px;​vertical-align:​middle ;">
- 99,000 سکه +
- </​td>​ +
- <td>+
  4 درصد  4 درصد
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​baa200;​vertical-align:​middle ;">
  سطح C  سطح C
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ +<​td ​style="​width:​200px;​vertical-align:​middle ;">
- 159,000 سکه +
- </​td>​ +
- <td>+
  5 درصد  5 درصد
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <td>+<​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​7e8d00;​vertical-align:​middle ;">
  سطح B  سطح B
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ +<​td ​style="​width:​200px;​vertical-align:​middle ;">
- 209,000 سکه  +
- </​td>​ +
- <td>+
  6 درصد  6 درصد
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​008c17;​vertical-align:​middle ;">
  سطح A  سطح A
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ +<​td ​style="​width:​200px;​vertical-align:​middle ;">
- 299,000 سکه +
- </​td>​ +
- <td>+
  7 درصد  7 درصد
  </​td>​   </​td>​
خط 95: خط 77:
 </​table>​ </​table>​
 </​html>​ </​html>​
- 
-