راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


مشخصات_استادیوم

مشخصات استادیوم


با استفاده از این جدول می توانید ویژگی های استادیوم های مختلف را بررسی کنید.

سطح استادیوم عکس حداکثر قیمت بلیت ظرفیت ابتدایی ظرفیت نهایی امکانات استادیوم
سطح G 6 سکه 1000 نفر 3000 نفر -------
سطح F 9 سکه 2,000 نفر 5,000 نفر تابلوی نتیجه درجه F، نور افکن درجه F، زمین چمن درجه F
سطح E 9 سکه 5,000 نفر 15,000 نفر تابلوی نتیجه درجه E، نور افکن درجه E، زمین چمن درجه E
سطح D 12 سکه 9,000 نفر 35,000 نفر تابلوی نتیجه درجه D، نور افکن درجه D
سطح C 15 سکه 19,000 نفر 50,000 نفر تابلوی نتیجه درجه C، زمین چمن درجه D
سطح B 18 سکه 24,000 نفر 75,000 نفر تابلوی نتیجه درجه C، نور افکن درجه C، زمین چمن درجه C
سطح A 21 سکه 37,000 نفر 100,000 نفر تابلوی نتیجه درجه B، نور افکن درجه B، زمین چمن درجه B

*ظرفیت ابتدایی یعنی حداقل ظرفیت استادیوم بدون افزودن صندلی به آن.

*ظرفیت نهایی یعنی حداکثر صندلی که می توانید به استادیوم خود اضافه کنید.