راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


مشخصات_استادیوم

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

مشخصات_استادیوم [2013/12/22 16:11] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +====== مشخصات استادیوم ======
  
 +----
 +
 +با استفاده از این جدول می توانید ویژگی های استادیوم های مختلف را بررسی کنید.
 +
 +
 +
 +<​html>​
 +<table style ='​text-align:​center;'>​
 + <tr style="​background-color:#​4cb15d;​height:​50px;">​
 + <td style="​width:​50px;​vertical-align:​middle ;">
 + سطح استادیوم
 + </​td>​
 + <td style="​width:​102px;​vertical-align:​middle ;">
 + عکس
 + </​td>​
 + <td style="​width:​70px;​vertical-align:​middle ;">
 + حداکثر قیمت بلیت
 + </​td>​
 + <td style="​width:​70px;​vertical-align:​middle ;">
 + ظرفیت ابتدایی
 + </​td>​
 + <td style="​width:​70px;​vertical-align:​middle ;">
 + ظرفیت نهایی
 + </​td>​
 + <td style="​width:​500px;​vertical-align:​middle ;">
 + امکانات استادیوم
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + <tr>
 + <td style="​color:#​ffffff;​background-color:#​a30045;​vertical-align:​middle ;">
 +
 + سطح G
 + </​td>​
 + <​td>​
 +<img src='​lib/​exe/​fetch.php?​media=stad1.jpg'>​
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 6 سکه ​
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 1000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 3000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + -------
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + <tr>
 + <td style="​color:#​ffffff;​background-color:#​c80000;​vertical-align:​middle ;">
 + سطح F
 + </​td>​
 + <​td>​
 +<img src='​lib/​exe/​fetch.php?​media=stad2.jpg'>​
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 9 سکه
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 2,000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 5,000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + تابلوی نتیجه درجه F، نور افکن درجه F، زمین چمن درجه F
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + <tr>
 + <td style="​color:#​ffffff;​background-color:#​c84200;​vertical-align:​middle ;">
 + سطح E
 + </​td>​
 + <​td>​
 +<img src='​lib/​exe/​fetch.php?​media=stad3.jpg'>​
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 9 سکه
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 5,000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 15,000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + تابلوی نتیجه درجه E، نور افکن درجه E، زمین چمن درجه E
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + <tr>
 + <td style="​color:#​ffffff;​background-color:#​c87100;​vertical-align:​middle ;">
 + سطح D
 + </​td>​
 + <​td>​
 +<img src='​lib/​exe/​fetch.php?​media=stad4.jpg'>​
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 12 سکه
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 9,000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 35,000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + تابلوی نتیجه درجه D، نور افکن درجه D
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + <tr>
 + <td style="​color:#​ffffff;​background-color:#​baa200;​vertical-align:​middle ;">
 + سطح C
 + </​td>​
 + <​td>​
 +<img src='​lib/​exe/​fetch.php?​media=stad5.jpg'>​
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 15 سکه
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 19,000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 50,000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + تابلوی نتیجه درجه C، زمین چمن درجه D
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + <tr>
 + <td style="​color:#​ffffff;​background-color:#​7e8d00;​vertical-align:​middle ;">
 + سطح B
 + </​td>​
 + <​td>​
 +<img src='​lib/​exe/​fetch.php?​media=stad6.jpg'>​
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 18 سکه
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 24,000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 75,000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + تابلوی نتیجه درجه C، نور افکن درجه C، زمین چمن درجه C
 + </​td>​
 + </​tr>​
 + <tr>
 + <td style="​color:#​ffffff;​background-color:#​008c17;​vertical-align:​middle ;">
 + سطح A
 + </​td>​
 + <​td>​
 +<img src='​lib/​exe/​fetch.php?​media=stad7.jpg'>​
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 21 سکه
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 37,000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + 100,000 نفر
 + </​td>​
 + <td style="​vertical-align:​middle ;">
 + تابلوی نتیجه درجه B، نور افکن درجه B، زمین چمن درجه B
 + </​td>​
 + </​tr>​
 +
 +</​table>​
 +</​html>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +*ظرفیت ابتدایی یعنی حداقل ظرفیت استادیوم بدون افزودن صندلی به آن.
 +
 +*ظرفیت نهایی یعنی حداکثر صندلی که می توانید به استادیوم خود اضافه کنید.