راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


کمک_مربی

کمک مربی


کمک مربی را می توانید به صورت هفتگی استخدام کنید .

زمان استخدام کمک مربی 1 هفته است و در صورتی که او را اخراج نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، استخدام او ادامه می یابد.

در این جدول تمام اطلاعات کمک مربی ها نوشته شده است:

سطح مربی ویژگی ها تعداد ذخیره ترکیب
سطح F چیدمان ترکیب بازی های آینده -----
سطح E چیدمان ترکیب بازی های آینده ، تنظیمات پیشرفته تاکتیکی -----
سطح D تنظیمات پیشرفته تاکتیکی ، چیدمان ترکیب بازی های آینده 1 ترکیب
سطح C تنظیمات پیشرفته تاکتیکی ، چیدمان ترکیب بازی های آینده 3 ترکیب
سطح B چیدمان ترکیب بازی های آینده ، تنظیمات پیشرفته تاکتیکی ، مشاهده ترکیب سایر تیمها 3 ترکیب
سطح A چیدمان ترکیب بازی های آینده ، تنظیمات پیشرفته تاکتیکی ، مشاهده ترکیب سایر تیمها 4 ترکیب