راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


کمک_مربی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

کمک_مربی [2013/12/21 16:28]
fouad
کمک_مربی [2013/12/31 14:50] (فعلی)
خط 10: خط 10:
  
 <​html>​ <​html>​
-<​table>​ +<​table ​style ='​text-align:​center;'​
- <tr style="​background-color:#​4cb15d;​height:​50px;">​ + <tr style="​background-color:#​4cb15d;​height:​30px;">​ 
- <td style="​width:​70px;​vertical-align:​middle ;">+ <td style="​width:​200px;​vertical-align:​middle ;">
  سطح مربی  سطح مربی
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​90px;​vertical-align:​middle ;">​ + <td style="​width:​650px;​vertical-align:​middle ;">
- حقوق هفتگی +
- </​td>​ +
- <td style="​width:​450px;​vertical-align:​middle ;">+
  ویژگی ها  ویژگی ها
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​100px;​vertical-align:​middle ;">+ <td style="​width:​200px;​vertical-align:​middle ;">
  تعداد ذخیره ترکیب  تعداد ذخیره ترکیب
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​c80000;​vertical-align:​middle ;">
  سطح F  سطح F
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <td style="​height:30px;​vertical-align:​middle">​
- 75,000 سکه +
- </​td>​ +
- <td style="​width:90px;​vertical-align:​middle ​;">+
 چیدمان ترکیب بازی های آینده چیدمان ترکیب بازی های آینده
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​c84200;​vertical-align:​middle ;">
  سطح E  سطح E
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <td style="​height:30px;​vertical-align:​middle">​
- 169,000 سکه +
- </​td>​ +
- <td style="​width:150px;​vertical-align:​middle ​;">+
 چیدمان ترکیب بازی های آینده ، تنظیمات پیشرفته تاکتیکی چیدمان ترکیب بازی های آینده ، تنظیمات پیشرفته تاکتیکی
  </​td>​  </​td>​
- <td>+ <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​c87100;​vertical-align:​middle ;">
  سطح D  سطح D
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <td style="​height:30px;​vertical-align:​middle">​
- 285,000 سکه +
- </​td>​ +
- <td style="​width:150px;​vertical-align:​middle ​;">+
 تنظیمات پیشرفته تاکتیکی ، چیدمان ترکیب بازی های آینده تنظیمات پیشرفته تاکتیکی ، چیدمان ترکیب بازی های آینده
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
  1 ترکیب  1 ترکیب
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​baa200;​vertical-align:​middle ;">
  سطح C  سطح C
- </​td>​ 
- <​td>​ 
- 330,000 سکه 
  </​td>​  </​td>​
  <td style="​width:​150px;​vertical-align:​middle ;">  <td style="​width:​150px;​vertical-align:​middle ;">
 تنظیمات پیشرفته تاکتیکی ، چیدمان ترکیب بازی های آینده تنظیمات پیشرفته تاکتیکی ، چیدمان ترکیب بازی های آینده
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
  3 ترکیب  3 ترکیب
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​7e8d00;​vertical-align:​middle ;">
  سطح B  سطح B
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <td style="​height:30px;​vertical-align:​middle">​
- 31 الماس +
- </​td>​ +
- <td style="​width:150px;​vertical-align:​middle ​;">+
 چیدمان ترکیب بازی های آینده ، تنظیمات پیشرفته تاکتیکی ،  چیدمان ترکیب بازی های آینده ، تنظیمات پیشرفته تاکتیکی ، 
 مشاهده ترکیب سایر تیمها مشاهده ترکیب سایر تیمها
- </​td>​ +<​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
- <td>+
  3 ترکیب  3 ترکیب
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​color:#​ffffff;​background-color:#​008c17;​vertical-align:​middle ;">
  سطح A  سطح A
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​ + <td style="​height:30px;​vertical-align:​middle">​
- 39 الماس +
- </​td>​ +
- <td style="​width:150px;​vertical-align:​middle ​;">+
  چیدمان ترکیب بازی های آینده ، تنظیمات پیشرفته تاکتیکی ،   چیدمان ترکیب بازی های آینده ، تنظیمات پیشرفته تاکتیکی ، 
 مشاهده ترکیب سایر تیمها مشاهده ترکیب سایر تیمها
                   ​                   ​
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​height:​30px;​vertical-align:​middle"​>
  4 ترکیب  4 ترکیب
  </​td>​  </​td>​
خط 115: خط 93:
 </​table>​ </​table>​
 </​html>​ </​html>​
- 
-