راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


تمرین

تمرین


با کلیک روی هر بازیکن مقدار هر پارامتر و همچنین نمودار تمرین بازیکن نمایش داده می شود. هر پارامتری از بازیکن را که می خواهید بازیکن در آن مورد بیشتر تقویت شود را انتخاب می کنید، اعداد نوشته شده روی هر پارامتر نشان دهنده میزان افزایش آن پارامتر است، سپس مدت زمانی که می خواهید بازیکن تمرین کند را انتخاب می کنید. این زمان حداقل 2 دقیقه است و با توجه به مربی و زمین تمرین افزایش می یابد. برای اطلاع از مدت زمانی که هر مربی و زمین تمرین به تمرین بازیکنان اضافه می کند به صفحات مربی تمرین و زمین تمرین مراجعه کنید.

هر بازیکن در هر روز فقط یکبار می‌تواند تمرین کند (تصویر زیر نشانه 1).

تعداد بازیکنانی که در روز می‌توانند تمرین کنند به مربی تمرین شما، زمین تمرین و همچنین دقیقه تمرینی که هر بازیکن تمرین می‌کند بستگی دارد.

می توانید از طریق گزینه‌ی خرید زمان تمرین اضافه زمان تمرین بیشتری برای بازیکنان خریداری کنید که این مورد بستگی به مربی تمرین تیم دارد و مربی های اولیه این امکان را نخواهند داشت.

نمودار تمرین، شما را از تاریخ هر تمرین بازیکن و مقدار افزایش آن پارامتر مطلع می کند.

واحد تمرین


حداقل واحد تمرین 1 می‌باشد.

نحوه‌ی افزایش واحد تمرین به صورت زیر است:

نحوه افزایش پارامتر تمرین


نحوه‌ی افزایش پارامتر تمرین به سه مورد پارامتر ، استعداد و روحیه بازیکن بستگی دارد.

به طور کلی برآیند این سه پارامتر باعث افزایش پارامتر تمرین می شود.

پارامتر تمرین


پارامتر تمرین به صورت زیر در تغییر واحد تمرین تاثیر می گذارد.

کمتر از 50 واحد : 2 امتیاز

بین 50-100 واحد : 1.5 امتیاز

بین 100-150 واحد : 1 امتیاز

بین 150-300 واحد : 0.5 امتیاز

این امتیاز ها به صورت مستقیم باعث تغییر واحد تمرین بازیکن نمی‌شوند ، بلکه بعد از تغییراتی در فرمول هایی که در سیستم ثبت شده اند و پس از جمع با پارامترهای موثر دیگر باعث تغییر در واحد تمرین می شوند.

به عنوان مثال بازیکنی که پارامتر زیر 50 دارد 2 امتیاز در افزایش واحد تمرین تاثیر دارد اما بازیکنی که پارامترهایش بین 150 تا 300 است 0.5 امتیاز در افزایش واحد تمرین تاثیر دارد.

استعداد


هر چه استعداد بازیکن بالاتر باشد، تاثیر آن در افزایش پارامتر تمرین بیشتر است. به عنوان مثال بازیکنی که استعداد بین 8 تا 10 دارد 8 برابر بیشتر از بازیکنی که استعداد زیر 2 دارد، افزایش پارامتر تمرین دارد.

در نمودار زیر می توانید اطلاعات بیشتری از تاثیر استعداد در افزایش پارامتر تمرین کسب کنید.

روحیه


روحیه‌ی بازیکن به صورت مستقیم در افزایش پارامتر تمرین تاثیر دارد به عنوان مثال بازیکنی که روحیه 70% دارد یعنی 70% قدرت تمرینی بازیکن اجرا می شود. به عبارتی باعث می شود که پارامتر هایی که در افزایش واحد تمرین بازیکن تاثیر دارند ضربدر 0.7 شوند. مشخص است که هرچه روحیه‌ی بازیکن بیشتر شود قدرت تمرینی بازیکن نیز بیشتر افزایش می یابد.